ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ติดตามโครงการก่อสร้างฝายพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 1075 ครั้ง

               ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยส่วนราชการ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่โครงการก่อสร้างฝายพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในแม่น้ำกวง

                วันนี้ ( 9 กรกฎาคม 2563 ) ที่พื้นที่โครงการพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง บริเวณริมแม่น้ำกวง หมู่บ้านวังไฮ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ติดตามการดำเนินตามภารกิจเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  โดยมีนายสำเริง ไชยเสน , นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

              การดำเนินโครงการดังกล่าว พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ ( พระอาจารย์อารยวังโส ) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.ลำพูน ได้ร่วมกับ จังหวัดลำพูน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณลำน้ำแม่กวง ในพื้นที่บ้านศรีเมืองยู้ หมู่ที่6 บ้านศรีบุญชูวังไฮ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่วังไฮ หมู่ที่ 8 และพื้นที่บริเวณริมฝั่งน้ำกวง พื้นที่เทศบาลตำบลต้นธง  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของชุมชน ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง  เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงาน ซึ่งการพัฒนาพื้นที่โครงการพัชรธรรม  มุ่งให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยจิตอาสาพัฒนาที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้มีน้ำอุปโภค น้ำเพื่อการเกษตร เป็นแหล่งฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำกวงตามธรรมชาติ อีกทั้งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำแม่กวงทั้งสองฝั่ง ทำให้เกิดความสวยงามและส่งเสริมอาชีพเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณฝาย อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมน้ำโดยสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.เชียงใหม่ สนับสนุน เครื่องจักร การทำแปลงเกษตรขั้นบันได โดยนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน การปลูกพืชผักสวนครัว การพัฒนาคุณภาพดิน เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกของเกษตรกร การพัฒนาสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมีประชาชนชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม เป็นต้น .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ