ครม.อนุมัติงบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยแบ่งแผนงาน/โครงการฟื้นฟูฯ เป็น ๓ ระยะ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 705 ครั้ง

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติงบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยแบ่งแผนงาน/โครงการฟื้นฟูฯ เป็น ๓ ระยะด้วยกัน ซึ่งได้อนุมัติโครงการในระยะที่ ๑ แล้ว โดยใช้งบประมาณไม่เกิน ๑ แสนล้านบาท จากนั้นจะเตรียมการโครงการในระยะที่ ๒ ต่อไป โดยจะทยอยดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามความจำเป็น เร่งด่วน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สำคัญต้องเป็นอย่างไปโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมกวดขันให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย

          ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติแผนงาน ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกลั่นกกรองการใช้จ่ายเงินกู้ จากกรอบวงเงินทั้งหมด ๔ แสนล้านบาท โดยการพิจารณาระยะที่ ๑ มีข้อเสนอโครงการลงทุนสอดคล้องกันแนวคิดการฟื้นฟูของรัฐบาล วงเงิน ๙๒,๔๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑๘๖ โครงการ แต่ที่ประชุมครม.เห็นชอบเพียง ๕ โครงการ จำนวน ๑๕,๕๐๐ ล้านบาท  ประกอบด้วย 

          ๑. โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของ ก.เกษตรฯ วงเงิน ๙,๘๐๕ ล้านบาท เริ่มโครงการเดือนกรกฎาคม ๖๓ - กันยายน ๖๔ เพื่อใช้ฝึกอบรมเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เก็บกักน้ำสำหรับทำเกษตร หวังเพิ่มรายได้เกษตรกร ๔๔,๐๙๙ บาทต่อราย เพิ่มการจ้างงานเกษตรกร ๘,๐๐๐ ราย 

          ๒.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ของกรมพัฒนาชุมชน ก.มหาดไทย วงเงิน ๔,๗๘๗ ล้านบาท เริ่มโครงการเดือนกรกฎาคม ๖๓ - กันยายน ๖๔ หวังพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างรายได้ให้เกษตรกร แรงงาน บัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มผู้ตกงานอพยพกลับท้องถิ่น เป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกร ๒๕,๑๗๙ ครัวเรือน เพิ่มการจ้างงานเกษตรกร ๖,๔๙๒ ราย เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าไม่น้อยกว่า ๒๕,๗๕๙ ไร่ 

          ๓.โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนของ ก.เกษตรฯ วงเงิน ๑๖๙ ล้านบาท เริ่มโครงการเดือนสิงหาคม ๖๓ - กันยายน ๖๔ หวังจ้างงานในเรื่องบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ๒,๓๖๔ ราย ลดต้นทุนใช้ปุ๋ยเคมีในพืชเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ หรือประมาณ ๑๘,๐๐๐ ตัน เป็นเงิน ๒๕๓ ล้านบาท

          ๔.โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ๑๕ ล้านบาท เพื่อสร้างต้นแบบสำหรับการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน

          ๕.โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ๗๔๑ ล้านบาท เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ สร้างรายได้ชุมชน พัฒนามัคคุเทศก์ ๑,๒๕๐ คน ช่วยผู้ประกอบการก่อสร้างในท้องถิ่น ๑๒๕ ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ