ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการการเคลื่อนย้ายหรือการเดินทางของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่พักอาศัยและหรือที่ทำงาน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 377 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการการเคลื่อนย้ายหรือการเดินทางของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่พักอาศัยและหรือที่ทำงาน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

เนื่องจากพบว่ามีการเคลื่อนย้ายแรงานต่างด้าว ๓ สัญชาติได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมาเข้า-ออก ในพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อพักอาศัยและหรือทำงาน ซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงานต่างด้าวดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๖) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โดยความเห็นชอบของคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงกำหนดมาตรการการเคลื่อนย้ายหรือการเดินทางของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่พักอาศัยและหรือที่ทำงาน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นตันไป

ข้อ ๒ การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ให้นายจ้างสถานประกอบการ ที่ประสงค์จะนำแรงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา จากจังหวัดอื่นเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อพักอาศัยและหรือทำงาน ให้แจ้งนายอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบทราบพร้อมแสดงเหตุผลและความจำเป็น ทั้งนี้ เมื่อนายอำเภอทราบแล้ว ให้นายอำเภอแจ้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน และสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนทราบ

ข้อ ๓ กรณีแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่พักอาศัยและหรือทำงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน เดินทางไปท้องที่จังหวัดอื่นหรือออกนอกประเทศ ให้นายจ้าง/สถานประกอบการมีหน้าที่แจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนหรือนายอำเภอทราบ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า ๓ วัน และเมื่อแรงงานต่างด้าว กลับเข้ามาในพื้นที่ ต้องแจ้งสำนักงานจัดทางานจังหวัดลำพูนหรือนายอำเภอทราบภายใน ๓ วัน และให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนและนายอำเภอสรุปรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนทราบ

สำหรับวิธีการแจ้งข้อมูลการเดินทางของแรงงานต่างด้าวให้แจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้

๑) แจ้งผ่านระบบออนไลน์ Google Form โดยแสกน OR Code

๒) แจ้งผ่านระบบไลน์ที่ Line ID : lpndoe๕๑๐๐๐

๓) แจ้งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lpndoe@qmail.com

๔) แจ้งด้วยตนเอง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน หรือที่ว่าการอำเภอ

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางาน

จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๕๒๕๕๔๓-๔

ข้อ ๔ กรณีแรงานต่างด้าว เดินทางมาจากจังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายใน ๑๔ วันที่ผ่านมา ตามประกาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ให้แยกเพื่อสังเกตอาการด้วยตนเอง (Self-Quarantine) เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน

ข้อ ๕ กรณีแรงงานต่างด้าว ออกจากสถานที่พักอาศัยและหรือสถานที่ทำงาน ตามข้อ ๓ และไม่กลับมาทำงานภายในเวลาที่กำหนด ให้นายจ้างสถานประกอบการ แจ้งให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าไม่สอดคล้องกับการเดินทาง หรือมีความเสี่ยงต่อการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนทราบโดยเร็ว

ข้อ ๖ นายจ้าง/สถานประกอบการ ต้องควบคุม กำกับ และดูแลแรงงานต่างด้าว ให้ปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนตุ ดังนี้

๖.๑ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

๖.๒ ล้างมือบ่อๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ หรือแอลอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

๖.๓ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย

๖.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

๖๕ ให้แยกอุปกรณ์/ของใช้ส่วนตัว โดยให้ทำความสะอาด และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

๖.๖ หากมีไข้ ร่วมกับอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุโรคคิดต่อในพื้นที่ทราบโดยเร็ว และควรพบแพทย์ทันที

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ