สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประกาศ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้เพื่อฉีดพ่นในตู้หรืออุโมงค์

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 461 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประกาศ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้เพื่อฉีดพ่นในตู้หรืออุโมงค์

ตามที่มีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายเป็นวงกว้างทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยสามารควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ในระดับเป็นที่น่าพอใจ จึงมีมาตรการผ่อนคลายให้สามารถเปิดกิจการต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างการปฏิบัติตามแนวทางใหม่ให้เป็นการดำเนินชีวิตตามปกติ (new Nomal) เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การให้บริการแอลกอฮอล์เจลตามสถานที่ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ พบว่าการเปิดให้บริการของห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีการติดตั้งหรืออุโมงค์ฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ ฆ่าเชื้อโรคบนร่างกายบุคคล โดยเข้าใจว่าเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ชี้แจงว่า

1. การฉีดพ่นทำลายเชื้อโรคบนร่างกายของบุคคล ไม่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อการติดเชื้อ และการฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

2. ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ เชื้อโรคฉีดพ่นบนร่างกายบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีการนำวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนไว้สำหรับฆ่าเชื้อโรคบนพื้น ฝาผนัง หรือผิววัสดุ หรือการนำเครื่องสำอางที่ใช้เพื่อความสะอาดและความสวยงามสำหรับใช้ใน ชีวิตประจำวัน มาใช้ในตู้หรืออุโมงค์เพื่อฉีดพ่นบนร่างกายบุคคลเพื่อฆ่าเชื้อโรค ซึ่งเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ และไม่ผ่านการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคบนร่างกาย รวมถึงความปลอดภัยจากการรับสัมผัส หากเป็นวัตถุอันตรายอาจเกิดอันตรายจากการสัมผัสผิวหนัง เข้าตา หรือหายใจเข้าไป หากเป็นเครื่องสำอางอาจเกิดอันตรายจากการเข้าตา หรือหายใจเข้าไป

3. การใช้ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรคบนร่างกายบุคคล นอกจากอาจก่อให้เกิดอันตรายแล้วยังอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้ใช้บริการว่าปลอดภัยต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

4. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีหนังสือถึงผู้ผลิต นำเข้า ผู้จำหน่ายตู้หรืออุโมงค์พ่นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคแล้ว เพื่อให้ข้อเท็จจริงและป้อมปรามการกระทำที่อาจผู้ฝืนกฎหมาย

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โทร. 053-093725-6 ต่อ 127

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ