จัดหางานจังหวัดลำพูน เตือนนายจ้าง/สถานประกอบการ ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมการจัดหางาน ก่อนให้คนต่างด้าวทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 901 ครั้ง

กรมการจัดหางานออกประกาศ เรื่อง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยกำหนดหลักเกณฑ์การรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหนร้าน ให้นายจังและคนต่างด้าวปฏิบัติตาม เพื่อประโยชน์ในการรักษาโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย และควบคุมการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานดังกล่าวกับนายจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคำนึงถึงความมั่นคงของชาติและความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

                นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน เผยว่า ตามที่กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้อธิบดีกรมการจัดหางานออกประกาศกำหนดเงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหนร้าน ซึ่งเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานนั้นได้ก็เฉพาะงานที่มีนายจ้าง และได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงแรงงานกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ กรมการจัดหางานจึงออกประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยกำหนดคุณสมบัตินายจ้างที่จะรับคนต่างด้าวเข้าทำงานขายของหน้าร้านจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ หรือในกรณีร้านค้าที่ไม่ต้องจุดทะเบียนพาณิชย์ ให้นายจ้างแสดงใบอนุญาต หนังสือรับรอง หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อประกอบพาณิชย์กิจ และนายจ้างต้องรับคนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้านตามหลักสัดส่วน สูงสุดไม่เกิน 20 คน ซึ่งพิจารณาจากหลักเกณฑ์การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในรอบปีภาษีที่ผ่านมา ที่กำหนดสัดส่วนการรับคนต่างด้าวได้ไม่เกิน 10 คน ตามมูลค่าภาษีเงินได้ที่ได้ชำระแล้ว และหากต้องการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานเกินกว่า 10 คน ให้นำหลักเกณฑ์การจ้างงานมาใช้พิจารณา คือ นายจ้างที่มีลูกจ้างคนไทย 30 คน สามารถรับคนต่างด้าวเข้าทำงานเพิ่มได้ 1 คน และถ้ามีการจ้างคนไทยเพิ่มทุกๆ 10 คน ให้รับคนต่างด้าวได้อีก 1 คน ซึ่งรวมทั้ง 2 หลักเกณฑ์แล้วนายจ้างจะสามารถรับคนต่างด้าวเข้าทำงานขายของหน้าร้านได้ไม่เกิน 20 คน ส่วนการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรนั้น ไม่ได้กำหนดเรื่องสัดส่วนจำนวนคนต่างด้าวที่จะรับคนต่างด้าวเข้าทำงานไว้ แต่คนต่างด้าวจะมีสิทธิทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านได้ ก็ต่อเมื่อในใบอนุญาตทำงานระบุสิทธิว่าสามารถทำงานกรรมกรหรืองานขายของหน้าร้านได้เท่านั้น โดยในงานขายของหน้าร้านต้องระบุนายจ้างด้วย

                สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จึงขอเตือนให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวให้ทำงาน

กรรมกรหรือขายของหน้าร้าน ต้องมาดำเนินการยื่นคำขอเปลี่ยนประเภทงานในใบอนุญาตทำงานก่อนที่จะทำงานดังกล่าว

โดยสามารดำเนินการได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นคนต่างด้าวและนายจ้างจะมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคนต่างด้าวจะมีความผิดตามมาตรา 8 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท และเมื่อได้ชำระค่าปรับแล้วให้ส่งคนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ส่วนนายจ้างจะมีความผิดตามมาตรา 9 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และหากเป็นการกระทำความผิดรั้งที่สองต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 20,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามผู้นั้นจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลาสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ

                สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือลำพูน จังหวัดลำพูน หรือ โทร. 053525543 -4 ต่อ 515 - 518 หรือดาวน์โหลดแบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน (บต.22) ได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/lamphun หัวข้อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ