Global COVID-19 Index (GCI) จัด "ไทยได้คะแนนการฟื้นตัวและรับมือ โควิด-19 เป็นอันดับหนึ่งของโลก"

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 743 ครั้ง

ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับในด้านการบริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยดัชนี Global COVID-19 Index หรือ GCI ที่ดูภาพรวมในมิติต่างๆ ในด้านการฟื้นตัว (Global Recovery Index) และด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity Index) โดยประเทศไทยได้รับการประเมินให้ได้คะแนนดีที่สุด ในทั้งสองมิติ จาก 184 ประเทศทั่วโลก Global Recovery Index เป็นดัชนีและคะแนนที่แสดงถึงการบริหารจัดการรับมือและการฟื้นตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยประเมินจาก (คะแนนสูง หมายถึงฟื้นตัวได้ดี ) โดยคะแนน 70% เป็นคะแนนรายวันที่ได้มาจาก

1. จำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังดูแลอยู่ (active case) ต่อประชากร  2. ผู้ที่รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ   3. จำนวนการตรวจต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ   4. จำนวนการตรวจต่อประชากร 

                สำหรับคะแนน 30% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหมวด 1.ความสามารถในการตรวจพบและรายงานการติดเชื้อ   2.ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการควบคุมโร  3.ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขในการรักษาผู้ติดเชื้อและดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประเทศไทย ได้คะแนนรวม 81.84 เป็นอันดับหนึ่งของโลก

                ทั้งนี้ Global Severity Index เป็นดัชนีคะแนนที่แสดงถึงความรุนแรงของสถานการณ์ของโรคโควิด-19 โดยประมวลผลจาก (คะแนนน้อย หมายถึงความรุนแรงน้อย) คะแนน 70% เป็นค่าความรุนแรง ซึ่งวิเคราะห์ประจำวันมาจาก 2 ส่วน   1. จำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร   2. สัดส่วนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากโรคต่างๆ และต่อประชากร คะแนน 30% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหมวด 1.ความสามารถในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด  2.ความสามารถของระบบสาธารณสุขในการควบคุมการระบาด  โดยประเทศไทย ได้คะแนนรวม 10.69 เป็นอันดับหนึ่งของโลก

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ