จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (กปช.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 356 ครั้ง

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.)  ระดับจังหวัด จังหวัดจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยมีคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม

                ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 เช่น การประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และยุทธศาสตร์จังหวัด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์มาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดลำพูน  และคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแนวทางการจัดทำคำของบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รวมทั้งการพิจารณาข้อมูลอุปสรรคและข้อเสน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ