ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 4 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 296 ครั้ง

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำพูน

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ว่าฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบกับทิศทางลมระดับผิวพื้นถึงความสูง ๓.๕ กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดนำความชื้นจกทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง ๕ กิโลเมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ทางอุตุนิยมวิทยา ในระยะแรกของการเข้าฤดูฝนจะมีปริมาณและการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอ แต่จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป ส่งผลให้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลำพูนคลี่คลายเข้าสู่สถานการณ์ปกติอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัดจึงปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ