สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 454 ครั้ง

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 

นายทรงศักดิ์ วังธิยอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนด้วย ประธานสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔๐๐ น. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดลำพูน และบรรลุตามวัตถุประสงค์จึงขอความอนุเคราะห์ ช่วยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปและประชาชนผู้ด้อยโอกาสรับทราบ เพื่อเข้าร่วมฟังการประชุมสภาในครั้งนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวด้วย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ