จังหวัดลำพูน แถลงข่าวและเปิดงาน เดิน-วิ่ง ชุมชนร่วมใจ ปลอดยุงลายต้านภัยโรคติดต่อ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 965 ครั้ง

จังหวัดลำพูน จัดงานแถลงข่าวและเปิดงาน  เดิน-วิ่ง ชุมชนร่วมใจ ปลอดยุงลายต้านภัยโรคติดต่อ พร้อมประกาศเป็นจังหวัดที่ปลอดโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

วันนี้ (10 มกราคม 2563) ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ร่วมแถลงข่าวและเปิดงาน  เดิน-วิ่ง ชุมชนร่วมใจ ปลอดยุงลายต้านภัยโรคติดต่อ ภายใต้ โครงการชุมชนร่วมใจ ปลอดยุงลายต้านภัยโรคติดต่อ จังหวัดลำพูน โดยมีนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน พนักงาน/เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ /จังหวัด และประชาชนผู้รักสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน

          จากสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายจังหวัดลำพูน ในปี 2562 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 331 ราย ผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา 239 ราย กระจายใน 8 อำเภอ ซึ่งหน่วยงานในการดูแลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขทุกระดับ ทุกพื้นที่ ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง ทำให้พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสุดท้าย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 และไม่พบรายงานผู้ป่วยต่อเนื่องถึง 4 สัปดาห์ ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าจังหวัดลำพูนปลอดโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนต้นแบบในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย และรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบข้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูนจึงได้จัดทำโครงการชุมชนร่วมใจปลอดยุงลายต้านภัยโรคติดต่อจังหวัดลำพูนขึ้น

          นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การดำเนินการป้องกันควบคุมโรคนั้นจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชน ซึ่งทุกคนต้องใส่ใจดูแลบ้านตนเองไม่ให้มีขยะที่อาจเป็นแหล่งน้ำขัง และเก็บบ้านให้โปร่งไม่มีมุมอับกลายเป็นที่เกาะพักของยุงลาย เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตของยุงลาย ไม่ให้มีจำนวนมากจนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในฤดูฝน

สำหรับการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การมอบประกาศนียบัตร เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน ชุมชนต้นแบบ  จำนวน 18 หน่วยงาน  ที่ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนต้นแบบในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ