สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินใจให้การรับรองมาตรฐานสินค้า Q

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 472 ครั้ง

วันนี้ (7 สิงหาคม 2563) ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน นางสาวชูศรี พูลศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินใจให้การรับรอง ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

          โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาตัดสินใจให้การรับรองร้านใหม่ รวมทั้งพิจารณาการตรวจติดตามและตรวจต่ออายุการรับรองของร้านเดิม จากผลการตรวจรับรองของคณะทำงานตรวจรับรองฯ มีผลการพิจารณา ดังนี้ 1.)ผลการตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) ให้การรับรอง 42 ร้าน ประกอบด้วย ตลาดสดหนองดอก จำนวน 15 ร้าน, ตลาดลำพูนจตุจักร จำนวน 7 ร้าน, ตลาดเกษตรกร Farmer Market จำนวน 9 ร้าน, ตลาดอำนาจเจริญบ้านแซม จำนวน 4 ร้าน, ตลาดบ้านทาดอยแก้ว จำนวน 1 ร้าน และร้านค้าหน้าฟาร์ม จำนวน 6 ร้าน 2.)ผลการตรวจรับรองร้านอาหาร ภายใต้โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ให้การรับรองร้านอาหาร จำนวน 31 ร้าน ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 ร้าน

สินค้า Q คือ สินค้าที่ผ่านการรับรองเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กำหนด ทั้งสินค้าด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และแปรรูป ซึ่งผู้บริโภคจะสามารถสังเกตได้จากผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมาย Q สีเขียว พร้อมรหัสใต้เครื่องหมายที่บ่งบอกถึง หน่วยงานที่ให้การรับรอง มาตรฐานที่รับรอง และเลขรหัสเจ้าของสินค้า เพื่อแสดงว่าได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : สุพิน จินดาหลวง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ