สว. พบปะสภานักเรียน โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานประชาธิปไตยในโรงเรียน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 417 ครั้ง

วันนี้ (19 สิงหาคม 2563) พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะสภานักเรียน ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ภายใต้กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบสภานักเรียน ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง  โดยมี นายสำเริง  ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดต้อนรับ

          

            โดยคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา ได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินการของสภานักเรียนต่อสมาชิกวุฒิสภาพร้อมซักถามและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการสภานักเรียน จากนั้นคณะกรรมการฯ จะได้เยี่ยมชมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน โอกาสนี้ สมาชิกวุฒิสภา ได้มอบเจลแอกอฮอล์ หน้ากากอนามัย พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มให้แก่นักเรียนอีกด้วย

 

            สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) มีพื้นที่การดำเนินงาน 8 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ กลุ่มการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ สามารถเป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับ ฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบเพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี ปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ