ครม.เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรูปแบบกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่จะครบกำหนดภายในปี 62 นี้

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 842 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอเปลี่ยนแปลงรูปแบบกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่จะครบกำหนดภายในปี 62 นี้ เป็นกองทุนเพื่อการออมระยะยาวรูปแบบใหม่ หรือ Super Savings Fund (SSF) กำหนดระยะเวลาการถือครอง จากเดิม 7 ปีเป็น 10 ปี  โดยลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เพิ่มขึ้นเป็น 30% (จากเดิม 15%) แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท แต่เมื่อรวมกับวงเงินลดหย่อนจากกองทุนอื่นแล้วจะต้องไม่เกิน 5 แสนบาทในแต่ละปีภาษี         

กองทุน SSF สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ทุกประเภท ผู้ซื้อสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ โดยไม่กำหนดจำนวนซื้อขั้นต่ำ ไม่กำหนดเงื่อนไขการซื้อต่อเนื่อง และเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน SSF จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

          พร้อมกันนี้ ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมเพื่อการเกษียณอายุ (RMF) โดยให้สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เพิ่มขึ้นเป็น 30% จากเดิม 15% และยกเลิกการกำหนดขั้นต่ำของการซื้อกองทุน RMF จากเดิมต้องซื้อไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมิน หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ ที่มีรายได้              ปานกลางถึงน้อยสามารถซื้อกองทุน RMF ได้ โดยยังคงกำหนด  ให้ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี และไม่ระงับการซื้อเกิน 1 ปีติดต่อกันเช่นเดิม

            ทั้งนี้ปัจจุบันมีกองทุนรวม LTF ที่บริษัทหลักทรัพย์ให้บริการประชาชนทั้งสิ้น 93 กองทุน จาก 24 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยมีบัญชี LTF ทั้งสิ้น 1.7 ล้านบัญชีซึ่งจะสิ้นสุดการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2562 นักลงทุนจะยังคงสามารถซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน LTF ได้ และแม้ว่าจะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีสำหรับเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป แต่กระทรวง                การคลังได้เสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ผู้ที่ถือหน่วยลงทุนได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน LTF เช่นเดียวกับกองทุนรวมอื่นๆ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ