จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 308 ครั้ง

จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน และร่วมบูรณาการในการแก้ปัญหา พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน

            วันนี้ ( 17 ก.ย. 63) ที่ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน และร่วมบูรณาการในการแก้ปัญหา  พร้อมทั้งติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่สำคัญ และการกำหนดแนวทาง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกแก่พี่น้อง ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน

                  โดยจังหวัดลำพูน ได้มีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรการ 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกรณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556  โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามเห็นสมควรซึ่งเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557

                ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน มีผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ซึ่งมีเรื่องร้องเรียนที่ค้าง ดำเนินการในปี 2557 -2562  ห้วงเวลา 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2562  มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 90 เรื่อง ดำเนินการแล้ว จำนวน 82 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.11 และมีเรื่องร้องเรียนที่รับเข้าใหม่ ในปี 2563 1 ต.ค. 62 – 30  มิ.ย.63  จำนวน 337 เรื่อง ดำเนินงานไปแล้ว 304 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.21   

             ในการนี้ คณะกรรมการฯ จะได้มีการติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมกำหนด หลักเกรณฑ์ วิธีการ เพื่อการบูรณาการในการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ รวมถึงการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาครวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ และบรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คมศักดิ์ หล่อเถิน
ผู้เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ