จังหวัดลำพูน มอบรางวัลเข็มที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ผลงาน "อัตลักษณ์ผ้าลำพูน ด้วยวิถีการมีส่วนร่วมของคนลำพูน"

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 419 ครั้ง

วันนี้(28 กันยายน 2563) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เข็มที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เครือข่ายภาคประชาชนที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ผลงาน "อัตลักษณ์ผ้าลำพูน ด้วยวิถีการมีส่วนร่วมของคนลำพูน" จนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประเภท สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)

                นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ผลการประเมินรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2563 สำนักงาน ก.พ.ร.ได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 และได้ทำพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในการมอบรางวัล

                ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ผลงาน"อัตลักษณ์ผ้าลำพูน ด้วยวิถีการมีส่วนร่วมของคนลำพูน" (จ.ลำพูน ได้รับรางวัลในประเภทนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒) มีหน่วยงานระดับกรมและกระทรวงได้รับรางวัลประเภทนี้ จำนวน 35 หน่วยงาน และจังหวัด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดปัตตานี และจังลำพูน จากผลความสำเร็จดังกล่าวของจังหวัดลำพูน เป็นผลจากการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และร่วมการขับเคลื่อนผลงานจากทุกส่วนราชการและเครือข่ายภาคประชาชน

                ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เครือข่ายภาคประชาชนที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ผลงาน "อัตลักษณ์ผ้าลำพูน ด้วยวิถีการมีส่วนร่วมของคนลำพูน" จนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภท สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จังหวัดลำพูนจึงขอมอบรางวัล เข็มที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรูปผ้าฝ้ายทอมือ - ผ้าฝ้ายนาโน บ้านหนองเงือก โดยนางมาลี กันทาทรัพย์ ประธานกลุ่มฯ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมเข็มที่ระลึก และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดลำพูน

                2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง โดยนางกัลยาณี เกตุแก้ว ประธานกลุ่มฯ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ประเภทรางวัลเลื่องลือขยายผล เข็มที่ระลึกจากสำนักงาน ก.พ.ร. และใบประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดลำพูน

                3. ผู้แทนกลุ่มคลัสเตอร์สิ่งทอจังหวัดลำพูน โดยนายชีระโชติ สุนทรารักษ์ ประธานกลุ่มฯ รับมอบเข็มที่ระลึกจาก สำนักงาน ก.พ.ร. และใบประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดลำพูน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ