สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์ การกระทำความรุนแรงในครอบครัว

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 660 ครั้ง

 

          วันนี้ (17 มกราคม 2563) ที่ ห้องหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์ และแนวทางในการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

          จากข้อมูลทางสถิติการเกิดเหตุการณ์กระทำความรุนแรงในครอบครัว ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เมื่อเดือนกันยายน 2562 พบว่ามีการกระทำรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี แบ่งเป็นการกระทำความรุนแรงทางร่างกาย 18 ราย ทางอารมณ์และจิตใจ 4 ราย การใช้คำพูดไม่สุภาพ 2 ราย ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำความรุนแรงเป็น บุตรถูกบิดาและมารดากระทำ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุราและยาเสพติด

          ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน มีแผนจัด "โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ลดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563" จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด Safety Home ...Safety Society “บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง” โดยมุ่งเน้นให้บ้านเป็นสถานที่ที่สมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกัน เป็นศูนย์รวมของสมาชิกในครอบครัวที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นที่ให้ความรัก ความอบอุ่น อบรมเลี้ยงดู สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมต้องการ ตั้งแต่เกิดจนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ สมาชิกที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ส่งผลให้สมาชิกเป็นคนที่มีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคม เมื่อคนทุกคนในทุกครอบครัวเป็นคนดี สถาบันครอบครัวย่อมดีด้วย ทำให้ประเทศชาติพัฒนาไปในทางที่ดีไปอีกด้วย

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา
ผู้เรียบเรียง : นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ