ผู้ว่าฯลำพูน ลงพื้นที่พบปะ และมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบ้านธิ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 368 ครั้ง

                     วันนี้ (วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ) ที่ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ พร้อมพบปะพูดคุย และมอบนโยบายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดให้เกิดการบูรณาการ โดยมีนายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอบ้านธิ  กล่าวรายงานพร้อมกล่าวต้อนรับ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุม                            

                           นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่พบปะพูดคุย  พร้อมการมอบนโยบายในครั้งนี้ เพื่อเป็นการหาแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน  โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันขับเคลื่อน ตามนโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาล อาทิ การปกป้องเทิดทูลสถาบันหลักของชาติ , การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล, การพัฒนาการให้บริการประชาชนรองรับไทยแลนด์ 4.0 , การดำเนินโครงการของจังหวัดลำพูนในการบริหารจัดการขยะ, การแก้ไขปัญหาสำคัญ เร่งด่วนในพื้นที่ของจังวัดลำพูน และ การบูรณาการแผนงาน โครงการในการขับเคื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด ,การสร้างความมั่นคง และปลอดภัยของประเทศ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ชุมชน และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมการขับเคลื่อนในประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน  ประกอบด้วย  1. มุ่งเน้นการพัฒนาเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  2. เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ 3.เมืองเกษตรสีเขียว 4.เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประเด็นที่ 5  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

                    ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ต้องร่วมมือกัน เกิดการบูรณาการการทำงานให้สามารถดำเนินงาน / โครงการ เพื่อประโยชน์สุข และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อย่างทั่วถึง   ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ