จังหวัดลำพูน มอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน และระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ ธงชนะเลิศ และแบดจ์เกียรติ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 379 ครั้ง

นายวรยุทธ  เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน และระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ ธงชนะเลิศ  และแบดจ์เกียรติยศ   แก่สถานศึกษา   ครู   และบุคลากรทางการศึกษา   ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์   และเป็นแบบอย่างที่ดี

นายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    ด้วยกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ป้องกันผู้เสพยาเสพติด    รายใหม่ และให้การช่วยเหลือผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างครบวงจรคุณภาพตามยุทธศาสตร์นั้น เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่และสถานศึกษาในสังกัด เป็นกลไกการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษา    สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษา อำนวยการ กำกับ ติดตามกระบวนการตามมาตรการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2561 จึงขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบเกียรติบัตรรางวัล เสมา ป.ป.ส. ให้แก่สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ ดังนี้

1.  ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง

1.1 ประเภทสถานศึกษา

1) โรงเรียนบ้านม่วงสามปี                    สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2

2) โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ                  สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2

3) โรงเรียนแม่ตืนวิทยา                       สังกัด สพม.เขต 35

1.2 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

1) นางพัชรา  วงศ์คำตัน                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงสามปี   สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2

2) นายมานพ  สมบูรณ์             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2

3) นายธำรงค์  หน่อเรือง                     ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา      สังกัด สพม.เขต 35

1.3 ประเภทครูผู้รับผิดชอบ

1) นางสาวระพีพรรณ ไชยพันธ์    ครู โรงเรียนบ้านม่วงสามปี          สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2

2) นางสาวเสรี  ยาอุตม์                      ครู โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ       สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2

3) นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม        ครู โรงเรียนแม่ตืนวิทยา   สังกัด สพม.เขต 35

2.  ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน

2.1 ประเภทสถานศึกษา

1) โรงเรียนบ้านดอยแก้ว                     สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

2) โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา                สังกัด สพม.เขต 35

3) โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม                             สังกัด สพม.เขต 35

4) กศน.อำเภอป่าซาง                        สังกัด กศน.จังหวัดลำพูน

5) กศน.อำเภอลี้                              สังกัด กศน.จังหวัดลำพูน

6) กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง                       สังกัด กศน.จังหวัดลำพูน

2.2 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

1) นางสีดา  นันตาเวียง            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยแก้ว  สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

2) นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา สังกัด สพม.เขต 35

3) นายประดิษฐ์  วังพฤกษ์         ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม         สังกัด สพม.เขต 35

4) นายสมชาย  ฟองศักดิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าซาง             สังกัด กศน.จังหวัดลำพูน

5) นางพิรุณทิพย์  ทุ่งสูง   ผู้อำนวยการกศน.อำเภอลี้                    สังกัด กศน.จังหวัดลำพูน

6) นางเยาวลักษณ์  โฟล์คเมอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง      สังกัด กศน.จังหวัดลำพูน

2.3 ประเภทครูผู้รับผิดชอบ

1) นายธนวัฒน์  รัศมีเวียงชัย       ครู โรงเรียนบ้านดอยแก้ว           สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

2) นายถนอม  เพียรไพรชม         ครู โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา     สังกัด สพม.เขต 35

3) ว่าที่ ร.ต.รชฎ  หมอศาสตร์      ครู โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม   สังกัด สพม.เขต 35

4) นางพินิจ  อุประโจง    ครู กศน.อำเภอป่าซาง     สังกัด กศน.จังหวัดลำพูน

5) นางสาวมะลิวรรณ  ศรีแก้ว ครู กศน.อำเภอลี้     สังกัด กศน.จังหวัดลำพูน

6) นายนิกร  วงศ์ธรรม    ครู กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง   สังกัด กศน.จังหวัดลำพูน

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ