สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง"

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 30 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 339 ครั้ง

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง"

ด้วยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง" ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และให้พร้อมปฏิบัติการได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายรองตลอดจนกฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการชุดต่างๆ อีกหลาย ซึ่งล้วนสำคัญยิ่งต่อการเดินหน้าภายใต้พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว อีกทั้งยังได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐ (การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ) และศึกษาลงลึกในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ที่เกี่ยวข้องและต้องใช้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติกาจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ทุกเรื่อง และเพื่อได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานพัสดุระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันและหรือวิทยากร จำนวน 400 คน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งจะช่วยละลายคลายปัญหาต่างๆให้หมดสิ้นไปได้

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนโครงการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตานการพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวช้อง และผู้สนใจในหน่วยงานสังกัดเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดยขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนากรอกรายละเอียดได้ในเว็ปไซต์การลงทะเบียนออนไลน์ ทำการสมัครในเว็ป www.cmatthai.com ชำระเงินคำลงทะเบียนเป็นเงินสดจำนวน 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ต่อคน หรือ โอนผ่านธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประทศ ชื่อบัญชี สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 008-0-05793-1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางกระบือ ประเภท บัญชีกระแสรายวัน และเมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ให้ผู้สมัครแนบไฟล์รายละเอียดหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนสัมมนาทางระบบออนไลน์รอรับการยืนยันเมื่อชำระเงินแล้ว และสามารถตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียนได้ทาง www.cmatthai.com

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครออนไลน์ ทาเว็บไซต์ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 สมาคมจะไม่รับลงทะเบียนในวันจัดสัมมนา เว้นแต่ผู้เข้าสัมมนายังไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้และสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครลงทะเบียนเมื่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาครบ จำนวน 400 คน และสามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สมาคมฯ www.cmatthai.com สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2618 2159 , 0 2618 7490

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ