พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีจุดประทีป บูชาธรรมกลางลำน้ำกวง ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 31 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 362 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีจุดประทีป บูชาธรรม ลอยกระทงอธิษฐานกลางลำน้ำกวง เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง แก่ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ ( 31 ตุลาคม 2563)  ที่บริเวณฝายพัชรธรรม ฟื้นฟู จิตวิญญาณลุ่มเเม่น้ำกวง บ้านศรีบูญชูวังไฮ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ.) ร่วมกับ คณะศรัทธาประชาชน จัดพิธีจุดประทีป บูชาธรรม ลำน้ำกวง ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ  โดยมี  พระอารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ,  นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ซึ่งพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนาจาก พระอารยวังโส และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

จากนั้น พระอารยวังโส  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานศาลฎีกา และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนส่องประทีปธรรม ลอยกระทงอธิษฐานกลางลำน้ำกวง และนำพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์แผ่เมตตา บารมีสามสิบทัศน์ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเกิดความร่วมเย็นในชีวิต เนื่องในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ( วันลอยพระทง ) 

โครงการพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง เป็นโครงการที่ พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ (พระอาจารย์อารยวังโส) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.ลำพูน และคณะศรัทธา ได้ร่วมกัน ก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณลำน้ำแม่กวง  โดยพื้นที่ดำเนินโครงการฯ มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บ้านศรีเมืองยู้ ม.6, บ้านศรีบุญชูวังไฮ ม.7, บ้านใหม่วังไฮ ม.8 และพื้นที่บริเวณริมฝั่งลำน้ำกวง เทศบาลตำบลต้นธง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของชุมชน ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง  เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงาน ซึ่งการพัฒนาพื้นที่โครงการพัชรธรรม  มุ่งให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยจิตอาสาพัฒนาที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้มีน้ำอุปโภค น้ำเพื่อการเกษตร เป็นแหล่งฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำกวงตามธรรมชาติ อีกทั้งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำแม่กวงทั้งสองฝั่ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ