จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนร่วมตรวจสอบเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี 2562

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 1026 ครั้ง

 

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน แจ้งว่า ด้วยจังหวัดลำพูน ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพลเมืองดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพลเมืองดีที่ช่วยเหลือสังคมแล้วได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือที่ดี อีกทั้งให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและกล้าออกมาช่วยเหลือสังคมมากยิ่งขึ้น

และเพื่อให้การเตรียมการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพลเมืองดี ประจำปี 2562 ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ข้อมูลพลเมืองครอบคลุมทั่วประเทศจึงได้มีการคัดเลือกบุคคลที่กระทำความดีมีคุณสมบัติเข้าข่ายเป็นพลเมืองดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี พ.ศ. 2546 ซึ่งกระทำความดีในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2563

ในการนี้ เพื่อให้การรายงานเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดีของจังหวัดลำพูน เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง อำเภอ ทุกอำเภอ ตรวจสอบเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดีที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองดีตามหลักเกณฑ์และห้วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โทร. 0-5356-0506

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา
ผู้เรียบเรียง : นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ