กรมทางหลวง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.จอมทอง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 873 ครั้ง

 

นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่ กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท พี.วี.เอส. - 95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนชัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ชีวิล แอนด์ สตรัคเจอรัล เอ็นยิเนียร์ส จำกัด ให้ดำเนินงานโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.จอมทอง นั้น

ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงกำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการฯ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ โดยเฉพาะสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ พร้อมทั้งการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆจากกลุ่มเป้าหมาย และนำความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาประกอบในการศึกษาของโครงการ ซึ่งมีกำหนดการจัดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการฯ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2) ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง (หลังใหม่) จังหวัดลำพูน

          จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมโดยทั่วกัน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2354-1036

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา
ผู้เรียบเรียง : นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ