สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน แจ้งรถที่ทะเบียนเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกันครบสามปี ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 9 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 224 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน แจ้งรถที่ทะเบียนเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกันครบสามปี ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522

ตามที่ได้มีประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มีผลให้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2546 เป็นต้นมา รถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปี การจดทะเบียนเป็นอันระงับไป เจ้าของรถต้องส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถ และนำใบคู่มือจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียน เพื่อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนภายใน 60 วัน นับแต่นายทะเบียนปิดประกาศ และมีหนังสือแจ้งเจ้าของรถ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เจ้าของรถที่ทะเบียนระงับไม่ปฏิบัติตาม จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และเจ้าของรถยังมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ค้างชำระให้ครบถ้วนพร้อมเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระด้วย

สอบถามขอดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน โทร. 0-5353-7325

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ