"พาณิชย์ลำพูน" จัดประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 16 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 252 ครั้ง

"พาณิชย์ลำพูน" จัดประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ชั้น 2 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม โดยมีสาระสำคัญการประชุม คือ

1. คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศ กกร. กำหนดสินค้าและบริการควบคุม โดยได้กำหนดควบคุม 46 รายการ และบริการควบคุม 5 รายการ รวม 51 รายการ

2. มาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับสินค้าและบริการควบคุม ต้องมีการขออนุญาตขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลัง เข้ามาหรืออกจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยท้องที่ที่ต้องมีการขออนุญาตการขนย้ายหรือท้องที่ที่ต้องห้ามขนย้าย เพื่อป้องกัน หยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมิให้กระจายในพื้นที่อื่น

3. พิจารณาออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดลำพูน เรื่อง การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้เปรียบเทียบราคารับซื้อก่อนตัดสินใจขายสินค้าและมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบราคารับซื้อโดยไม่เป็นธรรม

4. พิจารณาออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดลำพูน เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

5. พิจารณาอัตราการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 38 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา 25(5) และมาตรา 26 วรรค 1 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละสองพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะแจ้ง

6. พิจาณามอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัด ออกประกาศว่าด้วยขั้นตอน วิธีการและอัตราการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2563

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ