จังหวัดลำพูน จัดมาตรการเตรียมความพร้อมเหตุอัคคีภัย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 17 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 252 ครั้ง

จังหวัดลำพูน จัดมาตรการเตรียมความพร้อมเหตุอัคคีภัย

 

ด้วยปัจจุบันได้เกิดอัคคีภัยบ่อยครั้งในพื้นที่จังหวัดลำพูน และมีความในการเกิดมากขึ้นตามลำดับ ประกอบกับในห้วงเวลาดังกล่าว สภาพอากาศแห้งและหนาวเย็น มักเกิดเหตุอัคคีภัยอยู่บ่อยครั้ง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังอัคคีภัย จึงเสนอแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้หัวหนส่วนราการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนทุกแห่ง ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัย สภาพอาคาร เคหสถาน อาคารขนาดใหญ่ สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานขนาดเล็ก โรงเรียน วัด สำนักสงฆ์ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด หากไม่มีความปลอดภัยให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

2. ให้สำนักงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานภายในตลาดกลางจังหวัด ตรวจสอบสภาพอาคารศาลากลางจังหวัด จัดเก็บวัสดุสิ่งของที่อาจเป็นเชื้อเพลิงหรือกีดขวางการขนย้ายหรือการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย พร้อมทั้งกำชับการอยู่เวรยามรักษาการณ์อาคาร สถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดูแล ตรวจสอบหลอดไฟและสวิทช์ไฟฟ้าที่ชำรุด การเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด

3. ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ แจ้งผู้อำนวยการท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร เคหสถาน สถานประกอบการ อาคารโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานขนาดเล็ก และจัดทำบัญชีเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเผชิญเหตุแต่ละพื้นที่ และส่งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ทราบ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่และวางระบบสื่อสารเตรีมความพร้อม ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที สำหรับบ้านเรือนราษฎรในหมู่บนชุมชนสถานที่สุ่มเสียงเกิดอัคคีภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วม กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชม ได้สำรวจตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด หากไม่มีความปลอดภัยแจ้งให้ผู้พักอาศัย ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

4. ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการสำรวจตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร เคหสถาน สถานประกอบการ อาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานขนาดเล็ก และจัดทำบัญชีเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเผชิญเหตุ และส่งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสรรณภัยจังหวัดลำพูน ทราบ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่และวางระบบสื่อสารเตรียมความพร้อม ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที

5. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย ภัยที่เกิดจกไฟฟ้าลัดวงจร และการจุดไฟบริเวณใกล้กับที่อยู่อาศัย อาจทำให้ ไฟเกิดการลุกลามเข้าสู่ที่พักอาศัยได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงบทลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือผู้ที่กระทำการประมาทเลินเล่อ ส่งผลต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งหมั่นตรวจสอบและควรเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสายไฟที่มีสภาพเก่าหรือชำรุด หากจะออกจกบ้านเรือน เคหสถาน ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน

หากเกิดอัคคีภัย อุบัติภัยหรือสาธารณภัยอื่นที่มีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติกรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และให้อำเภอ จัดชุดเจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ รายงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนทราบทันที ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5356-2963

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ