ปศุสัตว์จังหวัดลำพูนร่วมกับเครือเบทาโกจัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อผลิตสารอาหารโปรตีนแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ในการส่งเสริมเป็นอาชีพทางเลือกมุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 24 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 357 ครั้ง

วันนี้(24 พฤศจิกายน 2563) ที่ อาคารอเนกประสงค์วัดร่องช้างพญาวัน บ้านร่องช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูนร่วมกับเครือเบทาโก จัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อผลิตสารอาหารโปรตีนแก่ชุมชนในพื้นที่ บ้านร่องช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และบ้านวงศ์ษาพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน มีนายอนุชา  ศานติวิจัย ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอป่าซาง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม และมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 48 ราย

                นายอนุชา  ศานติวิจัย ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบจากการยกเลิกจ้างแรงงานในการประกอบอาชีพต้องกลับมาพึ่งพาการทำการเกษตรในถิ่นกำเนิด ประกอบกับภาวะโรคระบาดสัตว์ในสุกร ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร เครือเบทาโก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อผลิตสารอาหารโปรตีนแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ในการส่งเสริมเป็นอาชีพทางเลือกที่มีความมันคงและยังยืน, เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 และโรคระบาดสัตว์ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจในระยะฟื้นตัว, เพื่อสร้างความร่วมมือทั้ง 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนร่วมกัน

                สำหรับ การดำเนินงานของโครงการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน จัดอบรมให้ความรู้การเลี้ยงไก่ไข่แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ เพื่อปรับปรุงโรงเรือนตามรูปแบบความปลอดภัยทางชีวภาพ โดย เครือเบทาโกสนับสนุนไก่ไข่สาวพร้อมให้ไข่ อายุ 17 สัปดาห์ จำนวนรายละ 100 ตัว รวมทั้งสิ้น 4,800 ตัว พร้อมอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่ไข่รายละ 500 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 24,000 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรเลี้ยง เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในครัวเรือน และเสริมสร้างรายได้  โดยในวันนี้ เครือเบทาโก ส่งมอบไก่ไข่ จำนวน 2,600 ตัว และอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับไก่ไข่ จำนวน 13,000 กิโลกรัม ให้เกษตรกรบ้านร่องช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 26 ราย เพื่อเลี้ยงและบริหารจัดการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

                ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อผลิตสารอาหารโปรตีนแก่ชุมชน ในพื้นที่บ้านร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนและบ้านวงศ์ษาพัฒนา ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและแก้ไขปัญหาผลกระทบสภาวะเศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือ โควิด -19 และโรคระบาดสัตว์ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ในการส่งเสริมเป็นอาชีพทางเลือก มุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืน  นับว่าเป็นความร่วมมือของภาคราชการ ภาคเอกชน และชุมชน ที่บูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน นับเป็นแนวคิดและแบบอย่างที่ดี จึงขอชื่นชมไว้ในโอกาสนี้  ขอขอบคุณ เครือเบทาโกร ที่ห่วงใยและร่วมแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจให้แก่ ประชาชน ในการสนับสนุนไก่ไข่สาวพร้อมให้ไข่ ให้รายละ 100 ตัว พร้อมอาหารเม็ด สำเร็จรูปสำหรับไก่ไข่รายละ 500 กิโลกรัม เพื่อเป็นแหล่งผลิตแหล่งสารอาหารโปรตีนครัวเรือนและชุมชน สร้างรายได้แก่เกษตรกรและชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ