ลำพูน มอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 30 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 414 ครั้ง

วันนี้ ( 30 พฤศจิกายน 2563 ) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 โดยมีนายวรยุทธ  เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัล ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

นายวิสัย  สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน  กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานภายใต้ระเบียบวาระแห่งชาติ "แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สถานประกอบมีการกำหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหาร แผนงาน มาตรการ กระบวนการ รูปแบบ เครื่องมือ และทรัพยากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสู่อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบและก้าวสู่มาตรฐานสากล ภายใต้การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เป็นการเผยแพร่เกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน การมีส่วนร่วมของนายจ้างและลูกจ้างในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการเชิงรุก ลดอัตราการประสบอันตราย เจ็บป่วยเนื่องจกการทำงน อันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สถานประกอบกิจการและต่อประเทศ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตรวจประเมิน มีเกณฑ์การประเมิน 4 ส่วน 63 ข้อ 63 คะแนน ผู้ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนส่วนที่ 1 ร้อยละ 100 และคะแนนในส่วนที่ 2-4 จะต้องได้คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป จึงจะได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการเชิญชวนสถานประกอบกิจการในเขตจังหวัดลำพูน ข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 126 แห่ง มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรม ระดับจังหวัดจำนวน 8 แห่ง ระดับประเทศ จำนวน 14 แห่ง และผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน โดยคณะทำงนการตรวจประเมินๆ ระดับจังหวัดจำนวน 5 แห่ง อีก 3 แห่ง ขอถอนตัว และผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินระดับประเทศจำนวน 14 แห่ง ในการนี้ เพื่อเป็นการเชิดเกียรติ เป็นขวัญและกำลังให้แก่สถานประกอบกิการที่ได้รับรางวัล ต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 และรางวัลหน่วยงานความปลอดภัยดีเด่นระดับประเทศ แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับ รางวัลทั้งหมด 19 แห่ง ดังนี้

1. รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับประเทศ(ระดับแพลทินัม) ปีที่ 19 ได้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลำพูน

2. รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับประเทศ(ระดับแพลทินัม) ปีที่ 17 ได้แก่ บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด

3. รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) ปีที่ 10 ได้แก่ บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด

4. รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับประเทศ(ระดับเพชร) ปีที่ 9 ได้แก่ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานลำพูน 1

5. รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับประเทศ(ระดับเพชร) ปีที่ 7 ได้แก่ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

7. รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับประเทศ(ระดับเพชร) ปีที่ 6 ได้แก่ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

8. รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับประเทศ(ระดับทอง) ปีที่ 4 ได้แก่ บริษัท นิ่มเอ๊กซ์เพรส จำกัด (สาขาคลังสินค้าลำพูน)

9. รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิการต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับประเทศ(ระดับทอง) ปีที่ 3 ได้แก่ บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (Lamphun 2)

10.รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับประเทศ(ระดับทอง) ปีที่ 2 ได้แก่ บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (Lamphun 1)

11. รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2563ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 1 ได้แก่

 - โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

- บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน

- บริษัท ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

12. รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด ได้แก่

- แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตเชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- บริษัท ฟาร์โซนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำพูน

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านธิ

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านโฮ่ง

13. รางวัลหน่วยงานความปลอดภัยดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ได้แก่ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ