ลำพูน มอบโล่รางวัล แก่ส่วนราชการในจังหวัด ที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับดีเด่น

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 30 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 248 ครั้ง

วันนี้ ( 26 พฤศจิกายน 2563 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบโล่รางวัล แก่ส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับดีเด่น โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบ พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถพัฒนาและยกระดับผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับดีเด่น

นางพรอุมา  หมอยา คลังจังหวัดลำพูน กล่าวว่า คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูน (คบจ.ลำพูน) เห็นชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกิจกรรมที่ : ประเมินผลและประกาศรายชื่อหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บรรลุเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและมีประสิทธิภพ พร้อมทั้งจัดทำประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง เกณฑ์กรประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบ FUNCTION) และเกณฑ์การประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน ของส่วนราชการในจังหวัดลำพูนที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจังหวัดลำพูน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบพัฒนาจังหวัด) กำหนดให้มีการคัดเลือกและมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านการใช้จ่ายจ่ายเงินงบประมาณ ฯเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดย แบบการประเมินตามวงเงินงบประมาณที่ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรร ขณะนี้สิ้นสุดปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้ว ส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงสรุปและประกาศรายชื่อส่วนราชการตมเกณฑ์การประเมินการบริหารงบประมาณรายจ่าย ๆ ตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

งบ FUNCTION

1. ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ฯ ขนาดเล็ก (S) งบประมาณ ไม่เกิน 3,000,000 บาท

2. ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ฯ ขนาดกลาง (M) งบประมาณ ตั้งแต่ 3,000,001- 40,000,000 บาท และมีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด มีจำนวน 55 แห่ง จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งรับมอบแล้วในวันประชุมเร่งรัดติดตมการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมจามทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

สำหรับส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๆ ขนาดใหญ่ (L) งบประมาณ ตั้งแต่ 40,000,000 บาท ขึ้นไป และมีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับมอบโล่รางวัลในวันนี้ มีจำนวน 13 หน่วยงาน

งบพัฒนาจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)

การประเมินตามวงเงินงบประมาณที่ส่วนราชการ ได้รับจัดสรร 2 ขนาด ดังนี้

1. ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด ขนาดเล็ก (S) งบประมาณ ไม่เกิน 10,000,000 บาท และมีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 3 หน่วยงาน รับมอบใบประกาศเกียรติคุณแล้วในที่ประชุมเร่งรัดฯ แล้ว

2. ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด ขนาดใหญ่ (L) งบประมาณ ตั้งแต่ 10,000,000 บาท ขึ้นไป และมีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 2 หน่วยงาน ซึ่งจะรับมอบโล่รางวัลในวันนี้

สำหรับ ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๆ งบ FUNCTION ขนาดใหญ่ (L) งบประมาณ ตั้งแต่ 40,000,000 บาท ขึ้นไป ดังนี้

1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

2. เรือนจำจังหวัดลำพูน

3. ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน

4. แขวงทางหลวงชนบทลำพูน

5. โรงพยาบาลลำพูน

6. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

8. สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

9. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

10. แขวงทางหลวงลำพูน

11. ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน

12. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26

13. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ฯ งบพัฒนาจังหวัด (งบยุทธศาสตร์) ตั้งแต่ 10,000,000 บาท ขึ้นไป ขนาดใหญ่ (L) ได้รับรางวัล จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. แขวงทางหลวงลำพูน

2. แขวงทางหลวงชนบทลำพูน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ