ประกาศ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 30 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 276 ครั้ง

ประกาศ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงของการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งติดตามกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ดังนั้น เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 (1) ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง จึงออกประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ