จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมในการขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็ง ของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 639 ครั้ง

  ที่ห้องประชุม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์  นายอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดลำพูน  ครั้งที่ 1/ 2563 โดยมีนางสิริยา บุญญสิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน มีส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนจากภาคเอกชน ชุมชน และที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  

                   สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ให้กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหลักการ "บวร : บ้าน วัด โรงเรียน" ไปขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งกระจายข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ และให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการ รับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" แก่ทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

การสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงวัฒนธรรมจึงกำหนดกรอบคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับอำเภอ และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ เพื่อบูรณาการการดำเนินการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

               ทั้งนี้จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินงานโดยบูรณาทุกหน่วยงาน ทุกอำเภอ ทุกชุมชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ เน้นให้ คนในชุมชนมีส่วนร่วม โดยใช้หลัก “บวร”  และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน                   

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คมศักดิ์ หล่อเถิน
ผู้เรียบเรียง : นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ