พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 9 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 366 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 เป็นวันแรก ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการบิน ทรงสำเร็จการฝึกและการศึกษาตามหลักสูตรการบินในประเทศ และทรงศึกษาการบินเพิ่มเติม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก ของสหภาพยุโรป และจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะ และทรงรับปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในการสื่อสาร ทรงให้ความสำคัญ และทรงสนพระราชหฤทัยในการช่วยเหลือประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการทรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

                จากนั้น พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ดร.พงษ์พันธ์  นันทขว้าง นักวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นายบัณฑูร  ล่ำซำ เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นายอินตา  เลาคำ นายกสมาคมสืบสานตำนานปี่ซอ จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร และมีดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต จากทั้งสองมหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,345 คน

                สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยร่วมมือการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 โครงการ อาทิ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาวิศวกรสังคม จิตอาสา ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาท้องถิ่น และมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 11 สถาบัน ที่ผลิตและพัฒนาครูในโครงการ "ครูรัก (ษ์) ถิ่น" สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 30 คน

                ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนานักศึกษา ตลอดจน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ มุ่งเป้าการพัฒนา 6 ด้าน กับโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่การดำเนินงานกว่า 487 หมู่บ้าน ในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร อาทิ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบลในจังหวัด โครงการจัดทำสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการวิศวกรสังคม

                ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวัน อาหารเย็น และน้ำดื่ม แก่นักศึกษา บัณฑิต ญาติบัณฑิต และราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ