จังหวัดลำพูน ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 337 ครั้ง


        วันนี้ (22 ธ.ค.63) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมมหันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล     รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามแนวทางของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ       ที่มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม
       ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดลำพูน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน 4 แนวทาง ประกอบด้วย แนวทางที่ 1) สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประกอบด้วย พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน, สังคมปลอดภัยไร้ความรุนแรง, มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ, การค้าการลงทุน, รับมือภัยแล้งและอุทกภัย, บริหารจัดการฝุ่น PM 2.5, สังคมสูงวัย และส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย แนวทางที่ 2) สร้างความตระหนักรู้ ทัศนคติเชิงบวก และการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยและชาวต่างประเทศต่อการต่างประเทศ ประกอบด้วย ความพร้อมและศักยภาพด้านสาธารณสุขของไทย, ศักยภาพด้านเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน, การท่องเที่ยววิถีใหม่, อัตลักษณ์ไทย, การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว, ความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสำคัญ และบริการกงสุลและการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ แนวทางที่ 3) ได้แก่ บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สร้างการรู้เท่าทันและการมีส่วนร่วม และแนวทางที่ 4) ยกระดับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ
        ทั้งนี้ ประธานฯ และคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด (จังหวัดลำพูน) ได้พิจารณาและขอให้มีการเพิ่มเติมโครงการต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์ม (ร่าง) แผนปฏิบัติฯ เพื่อให้ฝ่ายเลขาฯ ได้รวบรวมและเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด (จังหวัดลำพูน) เห็นชอบต่อไป

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุพิน จินดาหลวง ส.ปชส.ลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสำพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ