จังหวัดลำพูน ออกประกาศ งดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ให้ทุกวัดงดหรือเลื่อนงานบุญต่างๆ และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 30 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 180 ครั้ง

จังหวัดลำพูน ออกประกาศ งดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ให้ทุกวัดงดหรือเลื่อนงานบุญต่างๆ และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและมหาเถรสมาคม อีกทั้งเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด จึงขอให้คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ดำเนินการดังนี้ :

1. งดกิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ พิเศษ / 2563 

2. งดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563

3. งดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

4. งดหรือเลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น กิจกรรมการจัดงานวัด งานทำบุญประจำปี และงานบุญประเพณีต่างๆ เป็นต้น ในกิจกรรมดังกล่าว หากวัดไม่สามารถงดหรือเลื่อนการดำเนินงานได้ ให้ดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดรอบคอบและรัดกุม

5. ให้ทุกวัดในจังหวัดลำพูน รณรงค์การป้องกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข หากพบพระภิกษุ สามเณร มีอาการผิดปกติ ไข้ขึ้นสูง ไอต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์ หรือโทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 เพื่อขอรับข้อมูลและความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ขอให้เจ้าคณะผู้ปกกรองได้แจ้งพระภิกษุสามเณร ในปกครองได้ปฏิบัติตามมาตรการ และข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

             เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้กลับมาระบาดอีก ในหลายจังหวัดและหลายพื้นที่ รัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ระดับจังหวัดหลายจังหวัดได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคด้วยการประกาศให้โรงเรียนหยุดการเรียนและให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัยได้เฝ้าสังเกตอาการ และ มหาเถรสมาคมยังมีมติที่ในประชุม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เห็นชอบให้เลื่อนการสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรมศึกษาออกไป จนกว่าจะมีประกาศจากทางสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงกำหนดวันสอบใหม่ ให้เลื่อนกำหนดการฝึกอบรม พระอุปัชฌาชย์ในเดือนมกราคม 2564 ออกไป และให้งดกิจกรรมทางศาสนาที่มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากด้วย อันเป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสดังกล่าว

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ