พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 302 ครั้ง

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ความว่า เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ทุกๆ ท่าน  ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญและความเป็นมงคลโดยทั่วกัน.

             คนไทยเรามีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความดี ความงาม และความเจริญเป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจอยู่ วัฒนธรรมทั้งนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ภาษา  ศิลปวิทยาการต่างๆ และนิสัยจิตใจ ทำให้คนไทย   ไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ ณ ที่ใดก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่างใกล้ชิด

           ในปีใหม่นี้   จึงขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจ ถึงคุณค่าของความดีความงามและความเจริญทั้งปวง   ความมั่นคงหนักแน่นในความถูกต้อง  ด้วยเหตุผลและความจริง  แล้วช่วยกันสืบสานรักษาให้ดำรงอยู่ไม่ขาดสายและสร้างเสริมต่อยอดให้รุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งๆ ขึ้น  พร้อมทั้งตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ถูกต้องด้วยความมีสติรู้ตัวและด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผล แม้ประเทศจะตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน  

ก็สามารถที่จะนำพาให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้  ความรู้  ความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจโดยพร้อมเพรียงกัน จะนำพาชาติบ้านเมืองให้บังเกิดความผาสุก  มั่นคงและเจริญก้าวหน้า สืบต่อไป

             ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ  พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีกำลังกายแข็งแรง   กำลังใจเข้มแข็ง กำลังปัญญาเฉียบคม  สามารถนำพาตน  นำพาส่วนรวม และประเทศชาติ ให้บรรลุถึงความสุขความเจริญได้โดยทั่วกัน.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ