จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เน้นย้ำและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ โดยบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอป่าซาง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 421 ครั้ง

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอป่าซาง มอบหมายให้ นายเอนก ทาสัก ป้องกันจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูน "พยัคฆ์เทวี", เจ้าหน้าที่กอ.รมน.จังหวัดลำพูน , เจ้าหน้าที่ทหาร กรมทหารราบที่ 7, สาธารณสุขจังหวัดลำพูน, สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน, เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดลำพูน, สมาชิก อส. ร้อย บก.บร. บก.อส.จ.ลพ. ร่วมบูรณาการ ชุดปฏิบัติการที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าซาง, เจ้าหน้าที่ สสอ.ป่าซาง, และสมาชิก อส.ร้อย อส.อ.ป่าซางที่ 2  ลงพื้นที่ตรวจและบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 4/64 ตามมาตราการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดต่อเนื่อง

                สำหรับผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1. ตรวจสถานบันเทิง ร้านจำหน่ายสุรา และสถานประกอบการร้านต่างๆ ในพื้นที่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ผลการดำเนินงานไม่พบสถานประกอบการ และร้านค้า ฝ่าฝืนตามคำสั่งแต่อย่างใด

                2. แนะนำให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ตามข้อ 1 มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ และจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด อาทิเช่น 2.1 มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด  2.2 จัดให้มีการทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ   2.3 ให้พนักงานและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ   2.4 จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค   2.5 จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 - 2 เมตร   2.6 ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือพิจารณากำหนดมาตรการลดเวลาในการใช้บริการให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน   2.7 ให้มีการลงทะเบียนเข้า-ออก โดยใช้แอฟพลิเคชั่น ไทยชนะ/หมอชนะ หรือการบันทึกลงเอกสาร เพื่อไว้เป็นข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับการสอบสวนโรค  2.8 กำชับเปิดให้บริการ ไม่เกินเวลา 22.00 น.

                 ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ และได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19  ที่ยังคงแพร่ระบาดต่อเนื่อง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ