กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูนและรับทราบปัญหาที่สำคัญของจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคง และให้เกิดความสงบเรียบร้อยในภาพรวม

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 243 ครั้ง

กอ.รมน.ลำพูน ประชุมคณะกรรมการร่วมฯครั้งที่ 1/2564 ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงและรับทราบปัญหาสำคัญของจังหวัดลำพูน อันควรที่จะได้รับการพิจารณาหรือเสนอแนะข้อมูลในบางประเด็นเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในภาพรวม

          วันนี้ (11 มกราคม 2564) ที่ห้องประชุมจามเทวี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พันเอกโรมรัน ชูก้าน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

          ตามที่ กอ.รมน.ได้กำหนดประชุมร่วมกับคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงและรับทราบปัญหาสำคัญของจังหวัดลำพูน อันควรที่จะได้รับการพิจารณาหรือเสนอแนะข้อมูลในบางประเด็นเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในภาพรวม ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ได้ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในพื้นที่ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ในครั้งนี้วาระติดตามสถานการณ์ภัยความมั่นคงที่สำคัญประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ภัยพิบัติด้านการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ การละเมิดลิขสิทธิ์ การขายสินค้าเกินราคา แนวโน้มราคาสินค้า ปัญหาหามลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้นำเสนอแผนและผลการดำเนินงานล่าสุด ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ