ผู้ว่าฯลำพูน เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร กำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 33

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 180 ครั้ง

       ผู้ว่าฯลำพูน เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร กำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 33 เพื่อการนำไปพัฒนาตนเอง และในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ราษฎรในท้องที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     วันนี้ ( 15 มีนาคม 2564 ) ที่ วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธเนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านบ้าน รุ่นที่ 33 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ผู้อำนวยการโครงการฯ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯจำนวน ทั้งสิ้น 95 คน ร่วมพิธี

      หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นหลักสูตรสำคัญของกรมการปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องการเข้าใจในบทบาทภารกิจและหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาวิสัยทัศน์การทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง รวมทั้งการพัฒนาจิตสำนึก ทัศนคติ พฤติกรรมในการทำงาน ให้เป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม

      สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ รวม 62 อำเภอ ยกเว้นอำเภอแม่สอด ซึ่งแบ่งออกเป็นจังหวัดละ 4 - 10 คน รวมทั้งสิ้น 95 คน ฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 15 -26 มีนาคม 2564 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 4 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมวดการเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่ หมวดการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและหมวดการศึกษาดูงาน รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพตามวิถีธัญบุรี

      นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือได้ว่าเป็นนักปกครองท้องที่ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทย ที่มีบทบาท อำนาจและหน้าที่ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด การได้เข้ามาฝึกอบรมในหลักสูตรนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ท่านทั้งหลายจะได้นำวิชาความรู้ที่ได้ศึกษา นำกลับไปเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ อันจะนำพาไปสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องที่ ซึ่งหากทุกท้องที่มีความสุขความเจริญ ก็จะถือว่าเป็นตัวขี้วัดถึงความสุขความเจริญของสังคมและประเทศชาติด้วย ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ใช้ระยะเวลาตลอดทั้ง 12 วัน ในการเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดและปรับใช้ให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ให้เกิดผลสมบูรณ์ครบถ้วนต่อไป .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ