ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ปภ.ลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ในพื้นที่ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 16 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 125 ครั้ง

วันนี้ (16 มีนาคม 2564) นายวรยุทธ   เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ได้มอบหมายให้ นายชาคร  ณ  ลำปาง   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยนายปฏิพัทร์  แก้วเมืองอนันท์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอเวียงหนองล่อง นางธีราภรณ์   ธรรมสิทธิ์  หัวหน้าสำนักปลัด นายสุพจน์  ปาละก้อน  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวังผาง ผู้ใหญ่บ้านดงหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) และให้กำลังใจ กับครอบครัว นายเลื่อน นางจันทร์บาน  สมป่าสัก ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 319 หมู่ที่ 10 บ้านดงหลวง ตำบลวังผาง  อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ที่ประสบภัยจากไฟไหม้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง  เป็นบ้านไม้ครึ่งปูน พร้อมด้วยรถยนต์จำนวน 1 คัน รถจักรยานยนต์จำนวน 1 คัน และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตร ได้รับความเสียหายอีกจำนวนหนึ่ง  ของคืนวันที่ 14 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวยังไม่ทราบสาเหตุ และอยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุ จากเจ้าหน้าที่

        ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน ได้มอบเงินช่วยเหลือ เครื่องอุปโภค บริโภคและน้ำดื่ม  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย)  ในส่วนของเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดลำพูน  อยู่ระหว่างพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น โดยฉับพลันทันที เพื่อการดำรงชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณภัย หรือเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน หรือป้องกัน ภยันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชน ได้ตามความจำเป็น ต่อไป.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ