สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564 เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้อง น่าส

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 148 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564 เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้อง น่าสนใจ สร้างสรรค์และมีคุณภาพ

         วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเชอรี่ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน นายประเสริฐ อินทา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล” ในรูปแบบอินโฟกราฟิก ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้ถูกต้อง น่าสนใจ ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายประชาชนในยุคดิจิทัล ได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ โดยมี เครือข่ายประชาสัมพันธ์, สื่อมวลชน, อป.มช., เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์จากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการฯ

         เนื่องด้วยปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล ทั้งด้านเทคโนโลยีพฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนที่ทุกคนสามารถเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้เอง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องดำเนินการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 6 โดยแผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้กำหนดประเด็นการปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ในยุคดิจิทัล ได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์พัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรม เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ  หน่วยงานต่างๆ ให้สามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้ถูกต้อง น่าสนใจ ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล

         ดังนั้น เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อในยุคดิจิทัลให้เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดลำพูน  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จึงได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งได้มีการบรรยายให้ความรู้เทคนิคในการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานภาครัฐสามารถผลิตสื่อฯ และนำไปเผยแพร่ต่อกลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัล     ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ