แม่บ้านมหาดไทยลำพูน ส่งเสริม "ที่ว่างสร้างอาหาร" ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนุนปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 170 ครั้ง

วันนี้ (19 มีนาคม 2564) นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นำสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน , ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปลูกผักตามโครงการ LAMPHUN GO GREEN " ที่ว่างสร้างอาหาร ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนุนปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อนำผลผลิตไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารตามครัวเรือน อาทิ ผักสลัด ผักกาด ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า  ผักบุ้ง ผักชี  พริก เป็นต้น  ในบริเวณพื้นที่ด้านหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน

โดยทางชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ได้ขับเคลื่อนนโยบาย "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" เช่น การผลิตปุยหมักจากขยะอินทรีย์ การนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาใช้กับแปลงผักสวนครัว ที่ปลูกตามที่ว่าง ริมรั้ว และในกระถาง การใช้พื้นที่ว่างสร้างอาหารตามโครงการปลูกผัก การเลี้ยงไก่ไข่ การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการ LAMPHUN GO GREEN เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ ผู้นำองค์กรในทุกระดับ ทั้งภาคราชการ และภาคเอกชน ให้ขยายไปสู่ภาคประชาชนของจังหวัดลำพูน เพื่อจะได้ขับเคลื่อนแบบองค์รวมทั้งจังหวัด  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ