รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำจิตอาสาร่วมทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาบริเวณศาสนสถานและขุดลอกผักตบชวาในลำน้ำแม่กวง จังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 211 ครั้ง

วันนี้(2 เมษายน 2564) ที่  ลานอเนกประสงค์ วัดศรีบุญยืน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสารักษ์แม่น้ำในลุ่มน้ำแม่กวง จังหวัดลำพูนภายใต้โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำในลุ่มน้ำแม่กวง จังหวัดลำพูน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

                ดิฉัน นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ตัวแทนกลุ่มประสิทธิภาพที่ 6 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ “จิตอาสารักษ์แม่น้ำในลุ่มน้ำแม่กวง จังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2564  ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายจาก ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ให้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพน้ำในลำน้ำสาธารณะและลุ่มน้ำสายหลักของประเทศ เพื่อสนองพระราโชบายโครงการจิตอาสาพระราชทาน และพระราชดำริให้พัฒนาคูคลองและแม่น้ำให้กลับมาสะอาด และสวยงามเหมือนดั่งในอดีต โดยโครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำในลุ่มน้ำแม่กวง จังหวัดลำพูน เป็น 1 ใน 10 ลุ่มน้ำสายหลักของโครงการจิตอาสาฯ ของกระทรวงอุตสาหกรรม

                สำหรับ จังหวัดลำพูน มีแม่น้ำสำคัญอยู่ 4 สายด้วยกันคือ แม่น้ำปิง แม่น้ำกวง แม่น้ำทา และแม่น้ำลี้  โดย “ลุ่มน้ำแม่กวง”  ต้นน้ำอยู่ที่ดอยผีปันน้ำ หรือดอยนางแก้ว ดอยมด แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านที่ราบเชียงใหม่ – ลำพูน ไหลเข้าเขตจังหวัดลำพูนในเขตอำเภอเมือง ฯ แล้วไปบรรจบแม่น้ำปิงที่บ้านสบกวง (ปากบ่อง) อำเภอป่าซาง มีความยาวประมาณ 94 กิโลเมตร มีลำน้ำสาขาที่สำคัญ คือ แม่น้ำทา แม่น้ำสาร แม่น้ำตีบ แม่น้ำธิ มีพื้นที่รับน้ำประมาณ 1,740 ตารางกิโลเมตร

                ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมในจังหวัดลำพูนได้เปลี่ยนไปอย่างมาก เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชน อีกทั้งลำน้ำแม่กวง ประสบปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวาและวัชพืชในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำกวงมีน้อย ทำให้การแพร่ขยายพันธุ์ของผักตบชวาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหากีดขวางการไหลระบายของน้ำ รวมทั้งทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงามดังนั้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการคัดเลือก บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99/9-10 หมู่ที่ 11ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการฯเนื่องจากสถานประกอบการอยู่ใกล้ลุ่มแม่น้ำกวง และกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำ ในลุ่มน้ำแม่กวง คือ ชุมชนริมฝั่งน้ำแม่กวงตั้งแต่โรงงาน บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ลงไปจนถึง ฝายวังทอง ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เทศบาลตำบลเหมืองง่า และเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูนโครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำในลุ่มน้ำแม่กวง จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1.เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะและสร้างเครือข่ายจิตอาสา ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ พัฒนาชุมชนที่อาศัยริมแม่น้ำ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี   2.เพื่อกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ที่ระบายน้ำลงสู่ลำน้ำสาธารณะ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และลดปัญหาการร้องเรียนตลอดจนประเด็นขัดแย้งในพื้นที่ที่อาจเกิดขึ้น  3.เพื่อให้สถานประกอบการ พัฒนาระบบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเป็นแกนนำในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในแม่น้ำของพื้นที่เป้าหมาย   4..เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นร่วมกัน

                สำหรับกิจกรรมจิตอาสาฯ ภายใต้โครงการ “จิตอาสารักษ์แม่น้ำในลุ่มน้ำแม่กวง จังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2564 แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย  1.การลอกผักตบชวาในลำน้ำแม่กวงและการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำแม่กวง   2. กิจกรรมให้ความรู้ วิธีการใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาถังดักไขมัน   3. ส่งมอบและติดตั้งถังดักไขมัน

                ในส่วนของกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย  1.กิจกรรมการลอกผักตบชวาในลำน้ำแม่กวงในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ณ บริเวณแม่น้ำกวง ฝั่งสะพานศรีวิชัย 2 (บ้านหนองเป็ด) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน โดยสำนักงานฯ บูรณาการการลอกผักตบร่วมกับทางจังหวัดลำพูนซึ่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน  2.กิจกรรมการส่งมอบถังดักไขมัน จำนวน 120 ใบ ให้กับจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่เทศบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลป่าสัก เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง    3. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำแม่กวง โดยร่วมกันเก็บขยะ แบ่งออกเป็น 2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณวัดศรีบุญยืน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน และบริเวณแม่น้ำกวง ฝั่งสะพานศรีวิชัย 2 (บ้านหนองเป็ด) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูนหลังจากนี้ สำนักงานฯ จะดำเนินกิจกรรมการลอกผักตบชวาในลำน้ำแม่กวง ร่วมกับอีก 3 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลเหมืองง่า เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ และเทศบาลตำบลอุโมงค์ เพื่อให้เป็นไปตามพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด และจะมีการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ วิธีการใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาถังดักไขมัน กับผู้ที่ได้รับถังดักไขมัน ต่อไป.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ