สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน จัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “102 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย”

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 1084 ครั้ง

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน จัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “102 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย”เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน สร้างความตระหนักให้ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563 ซึ่งสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด, องค์กรและห้างร้านได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมี นาย ณัฐจักร์ รชตะไพโรจน์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน  ผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมงาน

นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน ได้มีการจัดงานวันการศึกษาเอกชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องด้วยได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลำพูนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทักษะการคิดและทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน ซึ่งการที่เด็กจะเติบโตได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับคุณลักษณะของคนในทศวรรษที่ 21 จำเป็นต้องมีวิธีคิดที่หลากหลาย รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องได้ สิ่งเหล่านี้จำต้องอาศัยครูที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาเด็กได้ตามเป้าหมายการศึกษาของชาติ ครูจำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งแสวงความร่วมมือสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการจัดการศึกษา

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีรำลึกถึงบูรพาจารย์, พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติงานวันการศึกษาเอกชน รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สมาคมปส.กช. จำนวน 100 คน, รางวัลครูดีศรีสถาบัน เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน จำนวน 70 คน, รางวัลการประกวดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 9 โรงเรียน, รางวัลการประกวดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น 8 โรงเรียน, รางวัลการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม จำนวน 26 คน และรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ จำนวน 127 คน นอกจากนี้ในช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ผู้บริหารและครู และในช่วงเย็นมีการกิจกรรมสังสรรค์ “วัยหวานเมื่อวันวาน” เพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างครูเอกชนในรูปแบบของกีฬา นันทนาการและกิจกรรมสร้างสรรค์

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ