เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน  ส่งเสริมร้านค้าให้เข้าร่วมโครงการสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานความ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภายใต้สัญลักษณ์ Q

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 18 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 76 ครั้ง

วันนี้ ( 18 มิถุนายน 2564) นางสาวชูศรี พรศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินใจให้การรับรอง ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภค และใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงเพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารซึ่งใช้วัตถุดิบจากสินค้า Q ที่มีความปลอดภัย ตามระบบการ ผลิต GAP สร้างโอกาสให้ผู้ผลิตที่รับรองตนเองว่าผลผลิตปลอดภัย เข้าสู่ร้านอาหาร และได้รับการ ยอมรับจากผู้บริโภค และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหรือผู้ผลิต ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัย และสร้างความตระหนักให้กับ ผู้บริโภคได้เลือกซื้อและบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารที่มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

 

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานความ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ฟาร์มให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามระบบ การผลิตเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือที่รู้จักกันในชื่อ GAP ซึ่งจะมีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง เหมาะสม และจํากัดตามหลักวิชาการ โดยมีการให้สัญลักษณ์ Q เพื่อรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

      สำหรับการกำหนดเกณฑ์ตรวจรับรอง ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ  จะต้องมีการรับรองความปลอดภัย จากกระทรวงเกษตรฯ  เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์ที่นำมาปรุงอาหาร ผลิตภัณฑ์  ภายใต้ตราสัญลักษณ์ โดยมีการตรวจติดตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ของจังหวัดลำพูน  ทั้งหมด 77 ร้านค้า  แบ่งเป็น ร้านค้าตลาดสด  และร้านค้าหน้าฟาร์ม   ในการคัดเลือกและรับรองเพื่อให้ได้การรับรอง ตามมาตรฐาน

    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตที่รับรองตนเองว่าผลผลิตปลอดภัย ได้รับการ ยอมรับจากผู้บริโภค และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหรือผู้ผลิต ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัย  สู่การรับรอง  ได้มาตรฐานความมั่นใจ และปลอดภัย สู่ผู้บริโภค ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ