จังหวัดลำพูน จัดประชุมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2564  

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 111 ครั้ง

วันนี้ (21 มิถุนายน 2564) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน                         นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ          ปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคัดเลือกยกย่องสรรเสริญบุคคล ซึ่งเป็นพ่อที่ดีสมควรได้รับเกียรติเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

กระทรวงมหาดไทยได้ให้จังหวัด ดำเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัด จำนวนจังหวัดละ ๒ คน โดยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๔๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและ               คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคัดเลือกยกย่องสรรเสริญบุคคล ซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี

ซึ่งจังหวัดลำพูนได้มีการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2564 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จังหวัดละ 2 คน เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการโดยส่งรายชื่อบุคคลที่รับการคัดเลือกฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งไปสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ต่อไป.

ทั้งนี้ คุณสมบัติในการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ มีดังนี้ 1)มีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา                     องค์พระมหากษัตริย์    2) มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข        3) ต้องมีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป  4) มีภรรยาคนเดียว จำนวนบุตร ธิดา ไม่จำกัด  5) เป็นครอบครัวที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่แตกแยก  6) ส่งบุตร-ธิดาให้ได้รับการศึกษา ไม่ทอดทิ้ง  7) บุตร-ธิดาประกอบอาชีพสุจริต และเป็นพลเมืองดี              8) เป็นผู้มีความเสียสละ มีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 9) เป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดี              ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา (ยกเว้นลหุโทษ)  10) ประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริตเป็นหลักฐาน  11) ไม่เป็นผู้มั่วการพนัน และลุ่มหลงในอบายมุข  12) ไม่เป็นผู้ดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่เสพยาเสพติดและจำหน่าย

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ