ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 ลงพื้นที่ตรวจติดตามและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการขยายเมนประปาหมู่บ้านเพื่อให้ครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 25 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 136 ครั้ง

วันนี้(25 มิถุนายน 2564) หอประชุมเทศบาลตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายภาสกร  บุญญลักษม์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และคณะฯ  ลงพื้นที่มอบแนวทางการตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยมี นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอป่าซาง กล่าวต้อนรับ มี นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน พันตำรวจเอกจรัส  อิ่นคำมา นายกเทศมนตรีตำบลมะกอก นายจรัล มณีจันสุข ปลัดอำเภอ ส่วนราชการอำเภอป่าซาง สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

                สำหรับสาระสำคัญในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และคณะฯ  ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย   1. นำเสนอบรรยายสรุปและการบริหารงานของอำเภอป่าซาง  รายงานโดย ที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง    2. ประเด็นการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รายงานโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง    3. รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” รายงานโดย สํานักงานพัฒนาชุมชน อำเภอป่าซาง  และ 4. การนำเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตาม โครงการขยายเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านมะกอก ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (งบประมาณในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน ของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากรอบวงเงินของผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย รายงานโดย เทศบาลตำบลมะกอก

                ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจที่ 15 กล่าวว่า จาการลงพื้นที่ตรวจสอบในวันนี้  รวมถึงการสอบถามปัญหาจากพี่น้องประชาชนว่าที่ผ่านมามีความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง รวมถึงเรื่องการติดตาม ของบสนับสนุนตามโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน  โดยจะดำเนินการสร้างให้ครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่  โดยท่อเมนประปาจะมีความยาว ประมาณ 3,100 เมตรจากประปาหมู่บ้านเดิม  โดยที่ผ่านมาในบางพื้นที่มีการวางท่อส่งน้ำยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านมะกอก ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง  โดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านจะต้องกลับมาใช้น้ำในพื้นที่หลักหรือพื้นที่เดิม  รวมถึงอีกหลายพื้นที่ไม่มีน้ำประปาใช้ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก  ทั้งนี้ โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการที่ทำให้พี่น้องประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง  โดยจะได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนจากนี้ ต่อไป.

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ