อบจ.ลำพูน มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งพื้น 594 เครื่อง เพื่อใช้ในการคัดกรองป้องกันโรคโควิด-19 เบื้องต้น

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 190 ครั้ง

วันนี้(28 มิถุนายน 2564) ที่  อาคารฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พิธีส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งพื้น ตามโครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในชุมชน ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  โดยมี นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  เป็นประธาน มี นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน เขต 2  นายเนตร พงษ์ตุ้ย สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน นางพวงผกา สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  นายอุดม ปิงคะยอม นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดลำพูน ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่  บุคลากรสาธารณสุข  อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

                สำหรับการส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งพื้นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ได้มีการแบ่งพิธีเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงแรกได้มีการส่งมอบ จำนวน 10 ตำบล ประกอบด้วย 1. ต.หนองช้างคืน จำนวน 6 หมู่บ้าน   2. ต.เวียงยอง จำนวน 8 หมู่บ้าน  3. ต.หนองหนาม จำนวน 8 หมู่บ้าน  4.  ต.บ้านแป้น จำนวน 9 หมู่บ้าน   5. ต.ริมปิง จำนวน 10 หมู่บ้าน   6. ต.เหมืองง่า จำนวน 10 หมู่บ้าน   7. ต.ในเมืองจำนวน 17 ชุมชน*    8. ต.อุโมงค์ จำนวน 11 หมู่บ้าน  9. ต.ต้นธง จำนวน 11 หมู่บ้าน  และ 10. ต.ประตูป่า จำนวน 9 หมู่บ้าน

                ในส่วนของช่วงที่ 2 การส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งพื้นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 5 ตำบล  ประกอบด้วย  1. ต.เหมืองจี้ จำนวน 14 หมู่บ้าน  2. ต.ศรีบัวบาน จำนวน 12 หมู่บ้าน  3. ต.บ้านกลาง จำนวน 12 หมู่บ้าน  4. ต.ป่าสัก จำนวน 18 หมู่บ้าน และ 5. ต.มะเขือแจ้ จำนวน 21 หมู่บ้าน

                นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 (covid-19) ซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม และต่อชีวิตของประชาชนชาวไทย และส่งผลกระทบหนักเป็นวงกว้างไปถึงวงการสาธารณสุข  วงการศึกษา และวงการท่องเที่ยว จากสภาวการณ์การหยุดชะงักทางเศรษฐกิจแผ่กระจายไปทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้มีมาตรการในการร่วมกันป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ในการตรวจค้น สืบค้นหาผู้ติดเชื้อในเชิงรุกบนพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ระบาดโดยมีการเฝ้าระวังและคัดกรองประชาชนในการเข้าออกพื้นที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้รัฐบาล โดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้กำหนดพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยกำหนดในรูปแบบการแบ่งสี ตามระดับความรุณแรงของพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ และมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินประจำจังหวัด และมีการดำเนินงานควบคุมโรคร่วมกับทุกหน่วยงาน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานในพื้นที่ ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง กักกัน ประชาชนในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิด

                องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ในการจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสภาวการณ์ฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกัน บำบัดโรคควบคุมและระวังโรคติดต่อ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามอำนาจหน้าที่จึงมีแนวทางซักซ้อมการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายเงินเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เป็นหน่วยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการ จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคให้แก่หน่วยงานอื่นได้ 

                การดำเนินงานในช่วงสภาวะวิกฤตการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาสังคม สาธารณสุขและคุณภาพชีวิตโดยได้ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19)ให้กับโรงพยาบาลลำพูน จำนวน 4,183,000.- บาท เพื่อใช้ในการจัดหาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ จำนวน 3,775,000.-บาท และชุดน้ำยาตรวจ Covid-19 จำนวน 408,000.- บาท เพื่อเป็นการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอณูชีวโมกุล โดยใช้เครื่องมือตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส ให้มีมาตรฐานในการควบคุมโรคติดเชื้อของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ป้องกันการแพร่ระบาด และควบคุมพื้นที่เสี่ยงได้เร็วขึ้น

                เพื่อเป็นการดำเนินการเชิงรุก และสร้างความเข้มแข็งในชุมชนอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงได้ดำเนินการโครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid -19)ในชุมชน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน จากการร้องขอจาก อสม.ผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการจัดหาเทอร์โมสแกน จำนวน 594 เครื่อง โดยมุ่งหวังในการให้บริการคัดกรองโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เบื้องต้นในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในชุมชน การเสริมเสร้างความเข้มแข็งของระบบการค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันควบคุมโรครวมทั้งหยุดยั้งกระบวนการแพร่ระบาด และช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งร่วมเป็น “ทีมอาสาโควิด 19” ระดับตำบล/ชุมชน โดยร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การค้นหาในเชิงรุก และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 ตลอดจนกรณีที่มีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศที่มีการระบาด

              ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยังคงดำเนินการตามนโยบายที่ได้กล่าวไว้ ในด้านการพัฒนาสังคม สาธารณสุขและคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน  โดยมีแนวทางการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาของกลุ่มสตรี  อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้สูงอายุ  เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ให้มีศักยภาพความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจะมีการดำเนินงานให้เห็นชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในการผลักดันโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ที่จะดำเนินการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนได้รับการบริการสาธารณะที่ครอบคลุม ทั่วทั้ง 8 อำเภอ.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ