อบจ. ลำพูน ประชุมหารือเชิงรุกเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและชุมชน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 165 ครั้ง

วันนี้ (28 มิถุนายน 2564)ที่ ห้องประชุมซอมพอ ชั้น  3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ปี 2564  โดยมี นายวิทยา สะคำปัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างเครือข่ายด้านการ ท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบและมีมาตรฐานเหมาะสมกับบริบทด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนเพื่อเป็นการบูรณาการวางแผนการดำเนินการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เป็น ในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดการประชุมเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนขึ้น เพื่อหารือแนวทางและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ให้มีกรอบทิศทางและแนวทาง ที่เหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน

                สำหรับนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ในกําหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานและการอำนวยความสะดวก, การพัฒนาและยกระดับการตลาดและเศรษฐกิจการท่องเที่ยว,  การยกระดับสินค้าและบริการ,  การพัฒนาองค์ความรู้ , การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในสถานการณ์ปัจจุบัน  

                ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้ของประชาชนให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ อย่างมีความสุขบนความหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและชุมชน ต่อไป.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ