การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 233 ครั้ง

การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

 

นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากสำนักนายกรัฐมนตรีว่าปัจจุบันยังมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับธงชาติ เช่น ในเรื่องการดูแลรักษาธงชาติ การประดับธงซาติที่อยู่ในสภาพที่ไม่เรียบร้อย สีซีดจาง ชำรุด เสียหาย หรือขาดวิ่นไม่สมควรนำมาใช้ ในการนี้ สำนักนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธง จึงขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้ออกตามความในพระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒

จังหวัดลำพูน จึงให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้ออกตามความในพระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒ และได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการดูแสรักษาธงชาติ ดังต่อไปนี้

๑)ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานผู้ปกครองอาคารสถานที่ราชการหรือสถานที่ทำการของหน่วยงานของรัฐและเอกชนผู้ครอบครองอาคารสถานที่ที่มีการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ กวดชันดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด

๒) ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ เก็บรักษาธงชาติไว้ด้วยความเคารพในสถานที่และที่เก็บอันสมควร

๓) การเชิญธงชาติจากที่เก็บรักษาเพื่อนำไปใช้ ชัก หรือแสดง ในกรณีที่ธงชาติเป็นผืนผ้าให้เชิญไปในสภาพที่พับเรียบร้อย และด้วยอาการเคารพเมื่อถึงที่ที่จะใช้หรือแสดง จึงคลี่ธงออกเพื่อใช้หรือแสดงต่อไป

๔) การเชิญธงชาติหรือที่จะใช้ ชัก ไปยังเสาธง เมื่อใกล้จะถึงกำหนดเวลาแล้วให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการชักธงชาติ

๕) การเชิญธงชาติจากบริเวณหรือจุดที่ใช้ ชัก หรือแสดง ไปเก็บไว้ ณ ที่เก็บรักษาให้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับข้อ ๔. และในกรณีที่ธงชาติชำรุด เสียหาย หรือขาดวิ่นไม่สมควรนำมาใช้ ให้ทำลายอย่างเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งกระทำได้โดยวิธีการฉีกผื่นธงชาติที่เสื่อมสภาพแล้วให้ริ้วสีแยกออกจากกันให้หมดสภาพ หรือลักษณะอันเป็นผืนธงชาติ หรือแถบสีธงชาติ ทั้งนี้จึงขอให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนถือปฏิบัติด้วย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ