สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด มอบเงินสนับสนุนตามโครงการ "สหกรณ์ร่วมใจสู้ภัยโควิด -19 " ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 151 ครั้ง

วันที่( 2 กรกฎาคม 2564) ที่ ห้องหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการมอบเงินสนับสนุนตามโครงการ "สหกรณ์ร่วมใจสู้ภัยโควิด -19 " สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด โดยมี นายสมาน พรวิเศษศิริกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ  มี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน  นายแพทย์สุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน ) รองนาย​แพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 8 แห่ง ผู้แทนโรงพยาบาลอำเภอ 8 แห่ง เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

                นายสมาน พรวิเศษศิริกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จำกัด โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ได้มีมติให้จัดทำโครงการ "สหกรณ์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 " เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยที่มีต่อสมาชิกสหกรณ์ ฯ ครอบครัวสมาชิก และประชาชนทั่วไป ตามหลักการเอื้ออาทรต่อชุมชน โดยสนับสนุนเงินให้กับ หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดลำพูน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 8 แห่ง โรงพยาบาล 8 แห่ง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 200,000 บาท  ประกอบด้วย1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จำนวน 15,000 บาท  2. โรงพยาบาลลำพูน จำนวน 30,000 บาท    3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน จำนวน 15,000 บาท   4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง จำนวน 10,000 บาท  5. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา จำนวน 10,000 บาท   6. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 10,000 บาท  7. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ จำนวน 10,000 บาท    8. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง จำนวน 10,000  บาท9. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ จำนวน  10,000 บาท    10. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง จำนวน 10,000 บาท   11. โรงพยาบาลป่าซาง จำนวน 10,000  บาท    12. โรงพยาบาลแม่ทา จำนวน 10,000  บาท     13. โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จำนวน 10,000   บาท  14.โรงพยาบาลลื้ จำนวน 10,000  บาท   15. โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จำนวน 10,000  บาท   16.โรงพยาบาลบ้านธิ จำนวน 10,000   บาท  และ 17. โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จำนวน 10,000   บาท.

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ