จ.ลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 106 ครั้ง

จ.ลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์

 

นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ช่วงเข้าพรรษา โดยให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี ตามบริบทของตนเอง

ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เพื่อเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้ตระหนักถึงโทษพิษภัย และผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิญาณตน เพื่องดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา

อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดลำพูน ให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19

            ทั้งนี้ เชิญชวนบุคลากรในสังกัดและประชาชนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุรา ในช่วงเข้าพรรษา โดยผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.stopdrink.com 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ